Cyngor ar ddyledion

A oes gennych fwy o arian yn mynd allan nag sydd gennych yn dod i mewn? Biliau na allwch chi dalu? Ymrwymiadau parhaus sy’n cadw cynyddu o fis i fis?

Cyngor ar Bopeth Ceredigion yn rhoi cyngor ar bob agwedd ar ddyled ac mae’r camau gweithredu sy’n agored i chi.

Llinell Ddyled Ceredigion 01239 622 020

E-bost moneyadvice@cardigancab.cabnet.org.uk

Rydym i gyd yn ddyledus arian i amrywiol bobl drwy’r amser: mae biliau’n un o ffeithiau bywyd. Ond o bryd i’w gilydd, efallai y byddwch yn cael eich hun yn llethu gan ddyled, ac ni allaf weld ffordd allan. Ni ddylech fyth anwybyddu biliau. Mae cymorth ar gael i ddod o hyd i ffordd o ddelio â nhw.

Canolfan Cyngor ar Bopeth Ceredigion gallwn eich cynghori ar bob agwedd ar ddyled ac mae’r camau gweithredu sy’n agored i chi. Gallwn helpu gyda pharatoi datganiad cyllideb a negodi gyda chredydwyr – y cwmnïau a’r bobl sy’n arnoch arian iddynt. Gallwn helpu dros y ffôn a thrwy e-bost.

Nod y cyngor ar ddyled yw eich helpu i sefydlogi eich sefyllfa ariannol er mwyn i chi ddiogelu eich cartref a’ch eiddo, ddigon o arian i fwydo a dilladu chi a’ch teulu ac i dalu eich dyledion ar gyfradd fforddiadwy, neu ddefnyddio dyledion priodol arall atebion.

Mae’r broses cyngor ar ddyled (neu gyngor ariannol) yn ffordd systematig o weithio er mwyn helpu i gyflawni’r nod hwn. Gall helpu i ddatrys dyledion fod yn gymhleth. Mae’n gofyn nifer o weithgareddau a allai gymryd amser i’w cwblhau. Cael broses hon yn sicrhau nad oes dim yn golli. Efallai y bydd rhai o’r gweithgareddau yn digwydd ar yr un pryd, er enghraifft paratoi cyllideb a gwirio sy’n atebol i dalu dyledion. Gall gwahanol bobl o fewn y Ganolfan yn eich helpu gyda gwahanol rannau o’r broses.

Os hoffech gael help i reoli eich arian, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl ar y Llinell Ddyled Ceredigion 01239 622 020.

Tystebau

Roedd y cyngor yn help mawr. Rydym yn eu cymryd yn fwy o ddifrif gyda’ch cefnogaeth.

Roeddwn angen help a doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w wneud. Mae’r cyngor i chi yn rhoi i mi yn ddefnyddiol iawn.

Rwyf bob amser yn dod o hyd i’r staff cymwynasgar iawn ac yn gydnaws â fy mhroblemau.